Bilety

Organizacje i programy

« Po co komu ZOO?
Organizacje i programy

WAZA – (World Assiocation of Zoos and Aquariums)
Światowe Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. Oliwskie zoo jest jego członkiem od 2006 roku.

EAZA – (European Association of Zoos and Aquaria)
Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. Zrzesza obecnie ponad 300 członków z 43 krajów. Gdańskie zoo należy do tej organizacji od roku 1993. EAZA koordynuje współpracę w zakresie hodowli, edukacji, ochrony przyrody oraz badań naukowych.

Species360
Międzynarodowa baza danych dotycząca zwierząt hodowanych w ogrodach zoologicznych i akwariach.  Informacje o naszych zwierzętach są przesyłane do bazy od roku 1997.

IZE – (International Zoo Educators Association)
Międzynarodowa Organizacja Edukatorów Ogrodów Zoologicznych. Zrzesza pracowników zoo zajmujących się działalnością edukacyjną, informacyjną oraz oprawą graficzną. Misją tej organizacji jest udoskonalanie, rozszerzanie i upowszechnianie najnowszych myśli i technik w zakresie edukacji ekologicznej. Oliwski ogród jest jej członkiem od roku 1997.

EEP – (European Endangered Species Program)
Europejski Program Hodowlany. Każdy gatunek objęty tym programem podlega międzynarodowemu koordynatorowi, który opracowuje strategię postępowania w celu ratowania zagrożonej populacji. Gdańskie zoo uczestniczy w 34 programach EEP.

ESB – (European Studbook)
Europejska Księga Rodowodowa. Programem ESB w oliwskim zoo objętych jest 22 gatunków zwierząt.

ISB – (International Studbook)
Międzynarodowa Księga Rodowodowa. W naszym zoo tym programem objętych jest 8 gatunków.

CITES – (The Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
Konwencja Waszyngtońska. Określono w niej zasady handlu i transportu zwierząt. Przestrzeganie zasad CITES jest podstawowym obowiązkiem każdego ogrodu zoologicznego. Na tabliczkach opisowych zwierząt na terenie zoo, znajduje się logo informujące o umieszczeniu danego gatunku na liście CITES.

IUCN Red List – (International Union for Conservation of Nature – Red List of Threatened Species)
Czerwona Księga Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. Jest ona dla ogrodów zoologicznych podstawowym źródłem informacji o aktualnym statusie zagrożenia gatunków.

Rada Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów – (PL-ZOO-FED – Board of Directors of Polish Zoos and Aquaria)
Powstało w 2000 roku i jest kontynuatorem nieformalnego Zarządu Ogrodów Zoologicznych utworzonego w 1981 roku. Członkami tego stowarzyszenia są główne polskie ogrody zoologiczne, które wyznaczają kierunki rozwoju hodowli, wystaw i ochrony dzikich zwierząt.

Przyjaciele ZOO