Bilety

Which Fish?

« Edukacja
Which Fish?

Oceany zajmują około 70% powierzchni naszej planety i zapewniają zasoby milionom ludzi. Silna działalność człowieka  – przełowienie, niszczycielskie metody połowowe, zanieczyszczenia morskie i zmiany klimatu stanowią główne zagrożenia dla oceanów. Ta negatywna działalność może naruszyć zdolność oceanów do dalszego utrzymania ekosystemu w równowadze i w związku z tym przestanie on dostarczać żywność.

Dla ludności zamieszkującej tereny przybrzeżne poławianie ryb i bezkręgowców jest w zasadzie kluczowym sposobem zapewnienia dochodu oraz pożywienia. Istnieje konsensus co do potrzeby zachowania i odpowiedniego zarządzania zasobami rybnymi w celu uniknięcia ogromnych i nieodwracalnych strat.

Najnowsza kampania promowana przez EAZA (Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów) odnosi się do wpływu człowieka na ochronę gatunków ryb morskich o znaczeniu handlowym, poprzez dokonywanie zmian w działalności instytucji zaangażowanych w kampanię, tak aby wprowadzić w życie już istniejącą wizję łączenia sił w celu właściwego zarządzania i ochrony różnorodności biologicznej.

Kampania skupia się na trzech tematach:

  1. Spożywanie ryb i owoców morza pochodzących ze zrównoważonych połowów.
    Zasoby rybołówstwa powinny być gromadzone i zarządzane w zrównoważony sposób, w celu zagwarantowania odpowiedniej liczebności z uwzględnieniem minimalnej wielkości poławianych ryb, w celu uniknięcia połowu osobników, które jeszcze się nie rozmnażały.
    Przełowienie prowadzi do zubożenia gatunkowego i stopniowego spadku połowów przy rosnącym wydatkowaniu energii. Pogorszenie sytuacji nadmiernego wykorzystania zasobów jest skonsolidowane z nawykami żywieniowymi i kulturowymi, które nie promują zróżnicowanej presji połowowej rozłożonej na różne gatunki, a skupiają się na ograniczonej liczbie zasobów, co sprawia, że z samej tej przyczyny, niektóre zasoby mogą być nadmiernie wykorzystane.
  2. Zrównoważone żywienie zwierząt (w instytucjach uczestniczących w kampanii).
    Instytucje, które wykorzystują zasoby rybne na potrzeby wyżywienia hodowanych u siebie zwierząt, bez względu na skalę na jaką ta hodowla się odbywa, są zobowiązane do dokonania ponownych wyborów gatunków, ilości i jakości ryb i bezkręgowców w celu zminimalizowania zużycia zasobów rybnych w czasie trwania kampanii oraz po jej zakończeniu.
  3. Zrównoważone planowanie hodowli gatunków wodnych.

Przyjaciele ZOO